เงื่อนไขในการซื้อบ้านของชาวต่างชาติ

เนื่องจากกฎหมายประเทศไทยยังไม่ได้มีการอนุมัติให้ชาวต่างชาติมีอำนาจในการซื้อบ้าน และที่ดินโดยสมบูรณ์ แต่มีการอนุโลมให้ไว้ดังต่อไปนี้

  • ในนามนิติบุคคล
    โดยจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียน คนไทยถือหุ้น 51% และชาวต่างชาติถือหุ้น 49%  รวมถึงต้องเป็นบุคคลที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร

  • ในนามบุคคลธรรมดา
    ชาวต่างชาติจะต้องมีภรรยาเป็นคนไทย โดยจะต้องซื้อในนามของภรรยาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
ทั้งนี้ทางบริษัท กรุงกวี จำกัด จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ซื้อที่เป็นชาวต่างชาติว่ามีคุณสมบัติที่จะมีที่ดินไว้ครอบครองหรือไม่ จากทีมงานบริหารมืออาชีพด้านกฎหมาย บริษัทฯ จะเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าทุกท่านอย่างมีประสิทธิภาพ